Made from the new Oyster Perpetual Rolex replica watches uk Deepsea Oystersteel with a D-blue surface. In 2014, the brand launched this surface to pay tribute to the Deepsea Challenge rolex replica. On this expedition, Rolex and the National Geographic Society worked together to replica watches actively support filmmaker and explorer James Cameron replica watches online.


englishAdresa tvrtke

Djelatnost

Korisnici

Politika kvalitete


Usmjerenost na potrebe kupca i zadovoljstvo kupca izvr?enim poslom najva?nije su vrijednosti prema kojima Zagreb signal mjeri i odre?uje svoju ukupnu uspje?nost.

Da bismo postizali, odr?avali i osna?ivali te vrijednosti, trajno se obvezujemo:

- zapo?ljavati stru?no i ambiciozno osoblje koje ?e imati mogu?nosti i obveze stalno se razvijati i usavr?avati

- pribavljati najsuvremenije informati?ke i komunikacijske resurse te osiguravati infrastrukturu i okru?enje za ugodan rad

- pomo?i kupcima u odre?ivanju optimalnih i cjelovitih rje?enja

- razvijati proizvode i rje?enja koja ?e biti u?inkovitija od postoje?ih

- izra?ivati projekte koji u cijelosti podr?avaju zahtjeve i potrebe kupaca, pritom vode?i ra?una o izvedivosti projekta

- postizati kvalitetu koja ?e poticati kupce da nas ponovno izaberu kao partnera

- primjenjivati i pobolj?avati u?inkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima me?unarodne norme ISO 9001 i te?iti nadila?enju razine tih zahtjeva

- postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve kvalitete.


Certifikat ISO 9001 - SIQ